ក្រុមមិត្ត១០ធ្នូ

ក្រុមមិត្ត១០ធ្នូ គឺជា ក្រុមមិនផ្លូវការមួយដែលផ្ដល់ការគាំទ្រនិងជួយក្នុង ការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតដើម្បីប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរ ជាតិទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។

យុត្តិធម៌ឆ្នាំ២០១៦

Icon of Campaign
This is text visible on user image with options to display on bottom, left, right and top corners.
Your Image loading..

93 Support

Share this cause