დავიბრუნოთ ანჩისხატი თავის სახელდებულ ტაძარში!

მოკლე ლოცვა სთქვი: .: ხელითუქმნელო ანჩისხატო, უდიდესო სიწმიდეო და მცველო ქრისტიანეთაო, კუალადცა ღირს გვყავ მობრძანებად შენს მიერ სახელდებულ ტაძარსა შინა -- გადასარჩენად და გასაბრწყინვებლად მართლმადიდებელთა ივერიელთა :.

ერთობით ვილოცოთ საქართველოს გადარჩენისათვის!

Icon of Campaign
This is text visible on user image with options to display on bottom, left, right and top corners.
Your Image loading..

1654 Support

Share this cause