കായംകുളം പള്ളി പെരുന്നാൾ

പരിശുദ്ധ അന്തയോഖ്യാ സിംഹാസനത്തെ കണ്ണിലെ കൃഷ്‌ണമണി പോലെ കാത്ത പരിപാലിച്ച മാലങ്കരയുടെ ഗർജ്ജിക്കുന്ന സിംഹം എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മിഖായേൽ മോർ ദിവന്ന്യാസയോസ് തിരുമേനിയുടെ 62ം ഓർമ്മപെരുന്നാൾ ജനുവരി 7മുതൽ18 വരെ മാതൃ ഇടവക ഭക്തി ആദരവ്പൂർവ്വം കൊണ്ടാടപെടുന്നു...

മിഖായേൽ മോർ ദിവന്ന്യാസയോസ് തിരുമേനിയുടെ 62ം ഓർമ്മപെരുന്നാൾ

Icon of Campaign
This is text visible on user image with options to display on bottom, left, right and top corners.
Your Image loading..

23 Support

Share this cause