با_روبان_آبی_فریاد_کودکان_باشیم #BlueRibbonAgainstChildAbuse

روبان آبی سمبل جهانی اعتراض به کودک آزاری ست. با سنجاق کردن روبان آبی به لباس خود کمپین#فریاد _کودکان را از دنیای مجازی به دنیای حقیقی ببریم. و خواست رسیدگی به حقوق کودکان را به یک مطالبه عمومی تبدیل کنیم . تصویب _قوانین _حمایت از _کودکان

روبان آبی سمبل جهانی اعتراض به کودک آزاری : رسیدگی به حقوق کودکان یک مطالبه عمومی

Icon of Campaign
This is text visible on user image with options to display on bottom, left, right and top corners.
Your Image loading..

447 Support

Share this cause