Недела на млади

Младите волонтери во Црвениот Крст на Република Македонија ја претставуваат движечката сила на организацијата. Тие се главните дисеминатори на хуманите принципи, иницијатори и реализатори на хуманитарните активности.

Icon of Campaign
This is text visible on user image with options to display on bottom, left, right and top corners.
Your Image loading..

685 Support

Share this cause