मराठा मुक मोर्चा

विखुरला होता तो आता एक झाला .पुन्हा स्वराज्य च्या रक्षणा साठी मराठी मातीच्या अभिमाणा साठी लाख मराठा एक झाला.मराठ्यांना न च्या हक्का साठी पुन्हा महराष्ट्र पेटुन उठला मराठा आरक्षणा साठी.

आता मराठा आरक्षण मिळायलाच पाहिजे चला नाशिक .

Icon of Campaign
This is text visible on user image with options to display on bottom, left, right and top corners.
Your Image loading..

6 Support

Share this cause